Rekenkamercommissie

In de Gemeentewet is vastgesteld dat iedere gemeente moet beschikken over een rekenkamerfunctie. De gemeente Albrandswaard heeft gekozen voor een rekenkamercommissie. Deze adviseert de gemeenteraad en het onderzoekt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en beleid van de gemeente.

De rekenkamercommissie richt zich in haar onderzoeken op:
- de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid;
- de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van de gemeentelijke organisatie;
- de controle op het rechtmatig beheer en de financiële verantwoording.

Zij bepaalt zelfstandig en geheel onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Bij het bepalen van het onderwerp zijn de volgende richtlijnen van kracht:
- de aanwezigheid van een risico voor de doelmatigheid, de doeltreffendheid en/of de rechtmatigheid;
- de maatschappelijke relevantie;
- de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad; het financiële, organisatorische of bestuurlijke  
   belang.

Daarnaast kunnen de raad en burgers een verzoek doen om een onderwerp te laten onderzoeken. Dit verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit van de gemeente;
- het mag niet gaan over alleen eigen belang en u moet voor uw verzoek een duidelijke motivatie hebben.

De resultaten van de onderzoeken zijn openbaar.

Wie zitten er in de Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard?

Voorzitter: dhr. drs. J. Verheij

Secretaris: dhr. G. Gijzendorffen

Leden:

dhr. mr. N. van Eck

dhr. drs. A.L.C. Leijs

mw. M.J. Ravesteyn-Kramer

Rekenkamercommissie Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Documenten

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.