Rekenkamercommissie 2006-2018

Rekenkamer

Albrandswaard heeft sinds 5 oktober 2020 een rekenkamer ingesteld. Zij heeft als taak de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur te toetsen. Hiertoe voert zij jaarlijks een onderzoek uit. Daarmee wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van Albrandswaard. De rekenkamer streeft er bovendien naar met de resultaten van de onderzoeken de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken.

De heren drs. Paul Hofstra RO CIA en dr. R. Willemse vormen vanaf de start de directie van de rekenkamer Albrandswaard. Zij zijn tevens werkzaam voor de Rekenkamer Rotterdam. Wilt u meer informatie, of heeft u suggesties voor de rekenkamer? Neem dan contact op met de rekenkamer: 010-2672242, of info@rekenkamer.rotterdam.nl.

Vanuit de gemeenteraad is er een begeleidingscommissie rekenkamer ingesteld. Deze zijn te bereiken via griffie@albrandswaard.nl.

Wat doet de rekenkamer

De rekenkamer is een instrument ten behoeve van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. De rekenkamer doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (verloopt de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt), de doeltreffendheid (zijn de beoogde beleidsdoelen daadwerkelijk behaald) en de rechtmatigheid (voldoet de uitvoering aan wettelijke kaders en regelgeving) van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rapporten van de rekenkamer bevatten naast bevindingen en conclusies, ook aanbevelingen. De gemeenteraad discussieert met het college over het rapport en neemt uiteindelijk een besluit over de aanbevelingen. Als deze worden overgenomen, moet het college ze vervolgens uitvoeren.

Onderzoeksonderwerpen

Voor de vaststelling van de programmering wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘groslijst’, een inventarisatie van onderwerpen die interessant zijn om te onderzoeken. Deze worden met de raad in een zogeheten stemkastsessie besproken en in een voorkeursvolgorde gezet. Vervolgens bepaalt de directeur welke onderwerpen in aanmerking komen voor onderzoek en stelt hij de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Uitgevoerde onderzoeken

De onderzoeken die de rekenkamer heeft uitgevoerd kunt u inzien via de volgende link: https://rekenkamer.rotterdam.nl/

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeken van de vorige rekenkamercommissie?  Bekijk hier de uitgevoerde onderzoeken

Contact

U kunt rechtstreeks contact met de rekenkamer. Telefonisch bereikbaar via 010-2672242 of u kunt een e-mail sturen naar info@rekenkamer.rotterdam.nl.

 

Agendapunten (12)

Documenten (39)

meer minder